Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Koopovereenkomst: een koopovereenkomst waarbij u producten koopt op afstand (zoals via de webshop, per telefoon of per e-mail) en deze producten door ons (of door een derde partij) worden geleverd;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 

Artikel 2 – Indentiteit van de ondernemer

 1. Pellets van Jos is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 57020701
 2. De onderneming is gevestigd in Stadskanaal, adres: Pellets van Jos H.J. Kniggestraat 22 9501ND, Stadskanaal.
 3. telefoonnummer: 0599-760017

Artikel 3 –

 1. Onze webshop is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.
 2. Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.
 3. Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.
 4. Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.
 5. U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U wordt dan elke twee weken op de hoogte gehouden van onze aanbiedingen.

Artikel 4 – Bedenktijd

 1. U hebt 7 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren, zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Pakketten die niet of te weinig zijn gefrankeerd worden door ons geweigerd.
 2. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt de Wederpartij daarvoor een wettelijk vastgesteld percentage van minimaal 25 % in rekening gebracht. De zaken dienen ongebruikt en in de originele verpakking en onbeschadigd retour gezonden te worden, dus onbeschreven, onbedrukt, zonder stickers en gebruikssporen.
 3. Leveringen waar installatie kosten/montage kosten gemaakt zijn kunnen niet worden gecrediteerd.
 4. Defecte zaken die onder de garantie vallen kan de Wederpartij ons toesturen en er dient altijd een kopie van de factuur zijn bijgesloten met daarop vermeldt het omschreven defect. Het risico en de verzendingskosten hiervan (heen en terug) zijn volledig ten laste van de Wederpartij. De kosten in geval van garantie van de retourzending zijn voor rekening van Gebruiker indien u voor meer dan EUR 950,- aan goederenwaarde excl. verzendkosten hebt besteld.
 5. Er zijn een aantal producten die niet aan ons geretourneerd kunnen worden. denk aan producten die voorzien zijn van een verzegeling. Is de verzegeling verbroken, dan kunnen wij helaas geen geld restitueren, of de aankoop ongedaan maken.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen de webwinkel en klant is definitief wanneer de klant heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en hij de webwinkel heeft gemachtigd het geld van zijn rekening af te schrijven, wanneer de klant een betaling heeft voldaan via iDEAL of wanneer een factuur achteraf verzonden is aan de klant. Nadat de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken en de betaling is ontvangen door de webwinkel, is de klant eigenaar geworden van het betreffende product.
 2. De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
 3. U bent als klant verplicht uw betalingsverplichting aan de webwinkel na te komen. Indien u niet binnen de gestelde termijn betaalt, ontvangt u van ons een herinnering. Heeft u na 14 dagen nog steeds niet betaald, dan worden er kosten in rekening gebracht. Mocht u na verschillende aanmaningen de verschuldigde vordering nog steeds niet voldaan hebben, dan zullen wij de incasso uit handen geven aan een incassobureau.
 4. Nadat u tot aankoop bent over gegaan, ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging per email van uw aankoop. Daarin staat het product dat u hebt gekocht, wat het u kost en waar u met eventuele klachten en opmerkingen terecht kunt.
 5. Wij streven er naar uit om de producten binnen 21 dagen te leveren, er zijn echter uitzonderingen. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. indien het product na 30 dagen niet geleverd is, dan krijgt u van ons het eventueel al betaalde aankoopbedrag terug. Heeft u echter van tevoren aangegeven dat een vervangend artikel ook een optie is, dan zullen wij u een vervangend product of artikel leveren, dat zoveel mogelijk aan uw wensen voldoet. Uiteraard kunt u van tevoren aangeven dat u dat niet wilt.
 6. De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

Artikel 6 – De prijs

 1. De prijzen die op onze webshop staan vermeld, zijn altijd inclusief BTW(buitenland is excl btw). De kosten die betaald moeten worden voor het verzenden van het product, worden zichtbaar wanneer u het product heeft toegevoegd aan uw winkelwagen.
 2. Wanneer u ons machtigt om automatisch een bedrag van uw rekeningnummer af te schrijven,bent u verplicht ons een juist rekeningnummer door te geven. Misbruik of fraude wordt bestraft en gemeld bij de instanties die daarvan op de hoogte moeten zijn. Daarnaast wordt er aangifte gedaan bij de politie.
 3. De prijs die bij het product op de website wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt,indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.
 4. Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Artikel 7 – Klachten en garantie

 1. Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch of per mail aan ons gemeld te worden.Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorger contact opnemen betreffende de levering van het product. Uiteraard doen onze bezorgers hun uiterste best om het product onbeschadigd bij u thuis af te leveren.
 2. Klachten over het product zelf, dienen schriftelijk aan ons gemeld te worden. Deze kunnen niet door ons persoonlijk beantwoord worden. Beschrijf uw klacht zo specifiek mogelijk. Wij zullen voor u contact opnemen met de fabrikant of groothandel en zullen hierin voor u bemiddelen als tussenpersoon. Indien het binnen onze mogelijkheden ligt zullen wij het probleem zelf voor u oplossen.
 3. Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk. Nadat een klacht is afgewikkeld, ontvangt u van ons achteraf een enquête met betrekking tot de klachtafwikkeling. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en aan ons terug te sturen. Wij willen u te allen tijde van een uitstekende service voorzien.
 4. op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van één jaar van toepassing. Mocht dit afwijkend zijn, dan kunt u dit lezen op de desbetreffende pagina van het product van onze website, daarnaast kunt u de garantie vinden in technische handleiding van de fabrikant. Indien u bij één van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te doen bij ons.
 5. Wanneer het product binnen de garantieperiode kapot gaat, zullen wij een vervangende product/onderdeel toesturen. Dat geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. De garantietermijn wordt niet verlengt als u een nieuw onderdeel heeft ontvangen. Tevens verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij, indien de schade plaats vindt na de garantietermijn. Mogelijk is deze te claimen op de inboedelverzekering. Voor beide situaties geldt dat er zonder een aankoopbon niet terugbetaald kan worden. Na het vervallen van de garantietermijn, komt ook de nieuwwaarde te vervallen bij mogelijke uitkering van een schade. Er wordt dan uitgekeerd op basis van dagwaarde.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Onder een verwijtbare fout wordt verstaan: een fout die Pellets van Jos onder de desbetreffende omstandigheden, met inachtneming van normale oplettendheid en bij normale wijze van vakuitoefening behoort te vermijden.
 2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
  1. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst
  2. fouten van door of namens opdrachtgever ingeschakelde derden.
  3. fouten in het ontwerp van de leverancier/fabrikant.
 3. De door Pellets van Jos te vergoeden schade is voor de betreffende opdracht steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan het honorarium van Pellets van Jos.
 4. Elke aansprakelijkheid van Pellets van Jos vervalt door het verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. Als de dag waarop de opdracht is geëindigd, wordt aangemerkt de dag waarop Pellets van Jos de in declaratie terzake van de opdracht heeft verzonden.
 5. Indien opdrachtgever enig aan de opdracht verbonden risico heeft verzekerd of anderszins aan derden heeft overgedragen, is hij gehouden Pellets van Jos van aansprakelijkheid ter zake van dit risico te vrijwaren, bij gebreke waarvan deze aansprakelijkheid van Pellets van Jos vervalt.
 6. Pellets van Jos is nimmer aansprakelijk voor schade van wegen door Pellets van Jos ingeschakelde derden.

Artikel 9 Akkoord algemene voorwaarden

 
 1. Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden Webwinkel, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen. Uiteraard hopen wij van harte dat u veel plezier beleefd met uw aankoop! Indien u nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.